Dergi Arşivi

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

(ÇAKÜTAD)

ÇANKIRI KARATEKİN UNIVERSITY

JOURNAL OF TURCOLOGY STUDIES

(ÇAKUJTS)

Kapak

Jenerik

Takdim

Ahıska Sürgünü’nün Yeniden Anlatımında “Anlatı Zamanı” – “Narrative Time” in The Re-Telling of The Ahiska Exile - Ahmet İlteriş Yalın

1-14

İngilizcede Yunus Emre – Yunus Emre in English – Rabia Aksoy Arıkan

15-33

Karacaoğlan’ın “Acep Sevdiğimin Eşi Var M’ola” Şiiri Üzerine Bazı Tespitler – Some Determinations On Karacaoğlan’s “Acep Sevdiğimin Eşi Var M’ola” Poem – Abdulselam Arvas

35-46

Türklerde Kuşçuluk ve Evde Bakılan Kuş Türü Seçiminin Cinsiyet Kültürü Bağlamında Değerlendirilmesi- The Evaluation of Birding and Bird Type Selection in The Context of Gender Culture in Turks - Ali Bezgin

47-69


Yazılı Basında Ölüm İlanlarının Eleştirel Söylem Analizi: Teun A. Van Dijk Modeli- Death Announcements in Printed Media Analyzed According To van Dijk`s Critical Discourse Analysis - Miyase Güzel

71-90

Coğrafya Penceresinden Dil ve Edebiyat- Language and Literature From The Perspective of Geography - Barış Taş

91-101

Halkbilimsel Metaetik Kuram ve Kazılık Koca Oğlu Yigenek Boyu’nun Etik Çözümlemesi- The Metaethics Theory of Folkloristics and Analysis of The Son of Kazılık Koca Yigenek - Sacide Çobanoğlu

103-129

Eskatologya Mitleri ve Kur’an-ı Kerimde Geçen Kıyamet Tasvirleri - Escatologia Myths and Descriptions of the Apocalypse in the Qur’an - Yavuz Gözen

131-145

The Two Most Important Contributions of Dr. Gyula Mész?ros To The Turkish Folklore Studies - Dr. Gyula Mész?ros’un Türk Halkbilimi Çalışmalarına En Önemli İki Katkısı - Özkul Çobanoğlu

147-153

Cenupta Türkmen Oymakları I-II (Ali Rıza Yalman) -A.Serdar Arslan (Tanıtan)

155-160

Malta Tarihi (Antonio Pugliese) -Abdulselam Arvas (Çev.)

161-167

İstanbul Üniversitesi (Darülfünun) Türkiyat Enstitüsü’nün Kuruluşuna Dair Bir Vesika: Fuat Köprülü’nün Maarif Vekâletine Yazısı  - Çağrı Erdoğan

169-174

Prof. Dr. Ahmet Özcan ile Türkiyat’ın Dünü, Bugünü ve Yarını Hakkında Söyleşi

175-184

Yayın İlkeleri- Editorial Principles

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

(ÇAKÜTAD)

ÇANKIRI KARATEKİN UNIVERSITY

JOURNAL OF TURCOLOGY STUDIES

(ÇAKUJTS)

Kapak

Jenerik

Takdim

Derya Kılıçkaya- Remzi Özçelik’in “Ahmet Yesevi” Adlı Oyunu Ekseninde Pir-i Türkistan’ın Oğlu ve Yesevilikte Beslenme – “The Son of Pir-i Turkistan and Nutrition in Yesevilian According to Remzi Özçelik`s Ahmet Yesevi Named Spectacle

1-18

Fatoş Yalçınkaya- Halk Biliminin Diğer Disiplinlerle İlişkisi – The Relations of Folklore with Other Disciplines

19-38

Şule Berber- Abdulselam Arvas- Halk Hekimliği Hakkındaki Kitaplar Üzerine Bir Değerlendirme – An Evaluation on Books About Folk Medicine

39-56

Çiğdem Ormanoğlu- Emincan Ünal- Zehra Çevlik- Dîvânu Lugâti’t-Türk`teki Harita ve Ortaöğretimde Tanınırlığı- Diwan Lughat al-Turk Map and Its Recognition in Secondary Education

57-82


Mustafa Gürbüz Beydiz- Nilay Yılmaz- Çankırı’da Geleneksel Bir Sivil Mimari Örneği: Ali Aslan Evi - A Sample of Traditional Civil Architecture in Çankırı: House of Ali Aslan

83-107

Mustafa Tanç- Türk Dilinde Fiilden İsim Yapan -Gın/-Gun Ekinin Yapısı Üzerine - On The Structure of Suffix -Gın/-Gun Which Made Noun From Verb in Turkish Languge

109-127

Marcel Erdal (Çeviren Serkan Cihan)- Erken Bir Türkçe-Moğolca Durum Eki

129-134

Ali Egi (Tanıtan)- İsmail Hakkı Baltacıoğlu ve “Hayatım” Adlı Eseri Üzerine Bir Değerlendirme

135-143

Mehmet Hakkı Bal (Tanıtan)- Kıbrıs’ta Mevlitçi Kadınlar ve Mevlit Geleneği`ne Dair

145-156

Ahmet Serdar Arslan- Türkoloji Sohbetleri- Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu ile Söyleşi

157-162

Salih Mehmet Arçın- Vefayât/Dr. Mo?guş Bora-Höö Oglu Kenin-Lopsa? Vefat Etti

163-170
Yayın İlkeleri- Editorial Principles 171- 176